Kontakt

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Sarinż Sp. z o. o. swoje dane osobowe, w tym naszych kontrahentów i ich pracowników, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Sarinż Sp. z o. o. zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Sarinż Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Aksamitnej 29, 02-287 Warszawa. NIP 522 30 20 290, Regon 147494086, KRS 0000529169. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Aksamitna 29, 02-287 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: ado@sarinz.pl.Ponadto Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Aksamitna 29, 02-287 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: ido@sarinz.pl.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Sarinż Sp. z o. o. to firma świadcząca usługi z zakresu remontów i modernizacji obiektów inżynieryjnych - mostów, wiaduktów, estakad, przepustów, kładek dla pieszych, przejść podziemnych, murów oporowych. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem    
 • rozpatrywanie skarg i reklamacji    
 • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi
 • prowadzenie statystyk
 • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej
 • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
 • prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów
 • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej 

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Sarinż Sp. z o. o. będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z Sarinż Sp. z o. o. adwokatom i radcom prawnym w zakresie usług konsultingowych świadczonych na rzecz klientów Sarinż Sp. z o. o.
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, w tym Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe.bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych  i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Sarinż Sp. z o. o. przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Sarinż Sp. z o. o. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Czy musisz podawać Sarinz Sp. z o. o. swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywanie do państw trzecich.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.